Wordt de Kwaliteit Beter als er in Groepen Wordt Gewerkt - Het schrijven van een essay in groepsverband levert kwalitatief hogere producten op dan het individueel opstellen van datzelfde essay

Wordt de Kwaliteit Beter als er in Groepen Wordt Gewerkt - Het schrijven van een essay in groepsverband levert kwalitatief hogere producten op dan het individueel opstellen van datzelfde essay


‘Het schrijven van een essay in groepsverband levert kwalitatief hogere producten op dan het individueel opstellen van datzelfde essay.’
Wij zijn het eens met deze stelling. Aan de hand van wetenschappelijk artikelen kunnen wij ons betoog evidence-based onderbouwen.
‘Pour l’emploi de l’homme, comme d’ailleurs des animaux de traits, la meilleure utilisation est réalisée quand le moteur (le sujet) travaille seul : dès qu’on accouple deux ou plusieurs moteurs sur la même résistance, le travail utilisé de chacun d’eux, avec la même fatigue, diminue par suite de manque de simultanéité de leurs efforts ( Ringelmann, 1913)’

De tekst hierboven in het Frans is een bevinding van een Duitse psycholoog en landbouw technicus. Hij ontdekte het Ringelmann effect, het ‘Social Loafing’. Max Ringelmann kwam tot de bevinding, dat werken in het collectief de groepsinspanning vermindert in verhouding met de individuele prestaties. Hij ontdekte dit door studenten touwtje te laten trekken. Op het moment dat 1 persoon aan een touw trekt, veronderstelde Ringelmann dat drie personen drie keer zo hard zouden trekken. Dit was niet het geval. In verhouding trok het individu harder dan de groep (Ringelmann,1913).
Een vervolgonderzoek van Jackson en Williams (1985) verteld dat wanneer er moeilijke taken zijn, men betere prestaties levert als het in groepsverband werkt. Voorbeelden werden gebruikt vanuit de ‘Social Loafing’ en ‘Social Facilitaiton’ methodes. In het onderzoek deden 48 studenten mee, er werden 3 groepen gecreëerd: alleen, co-worker en groepsverband. De taken bestonden uit 2 diverse moeilijkheidsgraden computerdoolhoven (mazes). Uit onderzoek is gebleken dat de studenten individueel beter presteren bij een makkelijker taak. De studenten in het collectief presteerde beter bij een moelijker taak.  

Uit een studie van Cooper (2003) bleek dat teams efficiënter zijn in het oplossen van problemen dan een individu. De focus in dit onderzoek lag op het aanpassing/leerproces tussen teams en individu’s. de individu en Teams moesten een signalering spel spelen dat was gebaseerd op het Milgrom and Roberts’ (1982) entry limit pricing game. In dit onderzoek zijn er fundamentele verschillen gevonden in het leerproces tussen teams en het individu. Teams genereren positieve synergie in vergelijking met het individu. De individu bleek uit de test zelfs een negatieve leerproces door te maken. In het experiment kwam naar voren dat hoe moeilijker het aanpassing/leerproces werd des te beter de teams gingen presteren. Het strategisch denken ontwikkelde beter in een team dan bij het individu.

We kunnen dus tot de conclusie komen dat mensen veranderen zodra er in groepen wordt gewerkt. De complexiteit om te werken aan het product neemt ook toe. Zodra er een groep wordt gevormd, spelen er verschillende aspecten op zoals de individuele kwaliteiten die eventueel kunnen afnemen, en de fasen die een groep ondergaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kracht afhangt van de hoeveelheid leden. En zodra er meer leden komen, er uiteindelijk minder kracht kan worden uitgeoefend. Dat wil dus zeggen dat: Hoe meer mensen werken aan dezelfde essay, de kwaliteit van het uiteindelijk product kan afnemen. Een essay schrijven is voor ons studenten een moeilijke taak, tot nog toe, waarbij wij ons moeten ontwikkelen. Goodwin Watson heeft een zeer geloofwaardige test uitgevoerd, waarin duidelijk verschil wordt gemaakt tussen groepen en individuen. Uiteindelijk blijkt toch dat de kwaliteit in groepen beter is dan individuen. Waarom is dit onderzoek geloofwaardig? Omdat er gebruik wordt gemaakt van studenten. Wij zijn immers ook studenten en dus is de relatie groot. We kunnen dus zeggen dat een essay schrijven een moeilijke taak is sinds de meerderheid allemaal onvoldoendes haalt. Uit de voorgaande wetschappelijke artikelen blijkt dat groepen beter presteren met een moeilijke taak dan een individu.

Referentielijst
Ringelmann, M. (1913). "Recherches sur les moteurs animés: Travail de l'homme. Annales de l'Institut National Agronomique, 12, 1-40.
Jackson, J. M., Williams, K. D. (1985) Social loafing on difficult tasks: Working collectively can improve performance Journal of Personality and Social Psychology, 49, 937-942.

Cooper, D. J., & Kagel, J. H. (2003). Are Two Heads Better than One: Team versus Individual Play in Signaling Games, 34. Retrieved from: http://rps.hva.nl:2328/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=a82f97f2-f1c7-48cd-...